Jianzhi (Jason) Zhao

Reader in International Development and Public Policy


Director, MA in International Development 


Politics, SPSPA, University of Exeter


Email: jianzhizhao@gmail.com; j.zhao@exeter.ac.uk


Personal website: www.jianzhizhao.org